กฟผ.แม่เมาะ ติดตามเยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ต.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ส.อ.หญิง ชนกกมล จงสัมฤทธิ์ดี วิทยากรระดับ 8 พร้อมผู้ปฏิบัติงานโครงการ แม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ติดตามและเยี่ยมชมโครงการภายใต้แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและราษฎรตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2566ได้แก่ 1. โครงการอบรมกลุ่มอาชีพเกษตรกรบ้านปงชัย บ้านเวียงสวรรค์ บ้านนาแขมพัฒนา จำนวน 143,460 บาท เพื่อเพิ่มความรู้และต่อยอดการทำเกษตรแก่เกษตรกรทั้ง 3 หมู่บ้านจำนวน 90 ครัวเรือน ตลอดจนมีเมล็ดพันธ์ผักและปุ๋ยเตรียมพร้อมปลูก ช่วยลดรายจ่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เมาะร่วมกันจัดขึ้นเป็นปีแรก ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเวียงสวรรค์โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้าและซ่อมอุปกรณ์ตัดเย็บ จำนวน 48,000 บาท เพื่อซ่อมแซมจักรเย็บผ้าและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ เช่น ซ่อมและเปลี่ยนสายพาน นํ้ามันจักร ชุดไฟตัดจักร LED แบบคองู ช่วยให้กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านเวียงหงส์สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋าผ้าแฮนด์เมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือน ณ โรงเรียนเวียงหงส์ล้านนา