กฟผ.แม่เมาะ มอบตู้สำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 แก่หน่วยงานสาธารณสุข ใน อ.แม่เมาะ

กฟผ. แม่เมาะ ร่วมสนับสนุนให้บุคคลากรทางการแพทย์รับมือต่อ Covid-19

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
นายวสันต์ บรรจงพาณิชย์ (หัวหน้ากองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ) นายทรงศิลป์ มะโน (หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหาร โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบตู้สำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ต.แม่เมาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอรวก ต.จางเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน ต.จางเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ต.บ้านดง

จุดประสงค์ในการส่งมอบตู้ตรวจเชื้อ Covid-19

เพื่อเสริมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอแม่เมาะ โดยมี นายวรพจน์ กุลฤทธิกร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ และบุคลากรทางการแพทย์ ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ทั้ง 3 แห่งเป็นผู้รับมอบ ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เริ่มการระบาดในปี 2563

โดยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนขอเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตและพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนร่วมฟื้นฟูประเทศไทย จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19