โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำและวางท่อเพื่อการเกษตรแบบครบวงจรบ้านสบจาง สร้างเสถียรภาพด้านอาชีพเกษตรให้กับชุมชน

กฟผ. ร่วมสร้างเสถียรภาพด้านการเกษตรให้ชุมชนยั่งยืน

บ้านสบจาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกผักตามฤดูกาลหลายชนิดเพื่อบริโภคและจำหน่าย อาทิ ข้าว กะหลำ ผักบุ้ง ผักกาด ถั่วเหลือง หอมแดง กระเทียม ฯลฯ เป็นแหล่งผลิตพืชผลเกษตรกรรมที่มีการค้าขายไปมาหาสู่ระหว่างหลายหมู่บ้านในตำบลนาสักและตำบลจางเหนือ จึงมีความต้องการใช้น้ำสำหรับเลี้ยงผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน และได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำและวางท่อเพื่อการเกษตร
แบบครบวงจร

พัฒนาสาธารณูปโภคครอบคลุมทุกพื้นที่

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำดังกล่าวได้ร่วมบูรณาการกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ผ่านงบประมาณของโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะประจำปี 2564 จำนวน 1,307,190 บาท ในการก่อสร้างอาคารสูบน้ำและวางระบบส่งน้ำด้วยปั๊มน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถสูบน้ำได้
30-150 คิวต่อชั่วโมง ต่อท่อจากจุดสูบน้ำคลองแม่จางสายหลักของหมู่บ้านเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม มีจุดปล่อยน้ำเข้าพื้นที่ทั้งหมด 18 จุด ตามพื้นที่การเกษตรในหมู่บ้านระยะทางยาว 1,500 เมตร

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งน้ำในชุมชนอย่างทั่วถึง

โดยได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นและทดสอบระบบ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่
ทำให้ชาวบ้านที่มีที่ดินอยู่ไกลแหล่งน้ำสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำทำการเกษตรได้ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งน้ำสำหรับทำเกษตรกรรมให้กับคนในชุมชนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการทำอาชีพให้ชุมชนมีน้ำใช้ในการผลิตพืชผล
ทางการเกษตร สำหรับบริโภคและจำหน่ายโดยภายหลังการติดตั้งระบบ ชุมชนจะมีการจัดประชุม
เพื่อตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านสิทธิปรโยชน์และการเก็บค่าบำรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการเกษตรในชุมชนต่อไป