กฟผ.แม่เมาะ ดัน รพ.สต. 5 แห่งใน อ.แม่เมาะ เตรียมนำโซลาร์รูฟท็อปติดตั้งในพื้นที่ หวังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและเป็นแหล่งพลังงานสำรอง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้แทนจากกองศึกษาการลงทุน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ร่วมประชุมและหารือการประเมินศักยภาพในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปของพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 5 แห่งของ อ.แม่เมาะได้แก่ รพ.สต.บ้านท่าสี รพ.สต.บ้านสบป้าด รพ.สต.บ้านกอรวก รพ.สต.บ้านทาน และรพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์

ร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนความเห็น ณ ห้องประชุมแม่เมาะ (137) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โดยมีผู้แทนจากรพ.สต. ทั้ง 5 และผู้แทนหน่วยงานจากสาธารณสุข อ.แม่เมาะ เข้าร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนความเห็น ณ ห้องประชุมแม่เมาะ (137) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ทั้งนี้ แผนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปนำร่องในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 แห่งใน อ.แม่เมาะ เป็นหนึ่งในแผนงานด้านพลังงานอัจฉริยะของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ โดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในชุมชน อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้าได้กว่าปีละ 1-2 แสนบาท ส่งผลให้ รพ.สต. สามารถนำงบประมาณที่ลดลงจากการจ่ายค่าไฟฟ้า ไปใช้ยกระดับงานบริการด้านอื่นๆ เพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ นอกจากนั้นพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์จะเป็นแหล่งพลังงานสำรองให้แก่สถานพยาบาลในชุมชนหากเกิดเหตุไฟตกไฟดับ ให้การรักษาผู้ป่วยตลอดจนการเก็บรักษาเวชภัณฑ์ และยามีความต่อเนื่องและสะดวกมากยิ่งขึ้น