กฟผ.แม่เมาะ มอบเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด-19 และชุดเวชภัณฑ์แก่สถานศึกษาใน อ.แม่เมาะ ต้อนรับการเปิดภาคเรียน

EGAT Care Back ToSchool

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565
ผู้บริหารพร้อมด้วยกองจิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ เดินสายมอบเจลแอลกอฮอล์แบบแกลลอนจำนวน 89 แกลลอน และเจลแอลกอฮอล์แบบขวดจำนวน 290 ขวด พร้อมชุดยาสามัญประจำโรงเรียน แก่สถานศึกษาทั้ง 22 แห่ง ใน 5 ตำบลของอำเภอแม่เมาะ ภายใต้กิจกรรม
EGAT Care Back ToSchool เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วงเปิดภาคเรียน

โครงการ EGAT Care Back to School

เป็นโครงการที่แสดงถึงการให้ความสำคัญต่อภาคการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อเสริมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ภายในสถานศึกษา ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เริ่มการระบาดในปี 2563 โดยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้คนไทยยึดแนวปฏิบัติในการดูแลตนเองและส่วนรวมเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำอีกตลอดจนขอเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตและพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนร่วมฟื้นฟูประเทศไทย จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19