กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณ และน้ำดื่ม แก่วิทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง

ส่งมอบน้ำใจให้วิทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง

นายทรงศิลป์ มะโน (หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหาร) โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบงบประมาณจำนวน 50,000 บาท พร้อมด้วยน้ำดื่มจุ้มใจ๋ 50 แพ็ค แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก

เพื่อใช้จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น แก่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในหอพัก ที่อยู่ระหว่างการกักตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด-19 ในพื้นที่ จำนวน 415 คน โดยมี อาจารย์วาสนา มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ