กฟผ.สนับสนุนปรับปรุงศาลาธรรมสังเวชชุมชน สถานที่สร้างกุศลให้ผู้วายชนม์ที่ล่วงลับ

ศาลาธรรมสังเวช เป็นศาลาที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ใช้จัดงานศพให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ มีทั้งอาคารสำหรับตั้งบำเพ็ญกุศลศพและอาคารโครงสร้างสูงรองรับการทำพิธีในช่วงที่หีบศพถูกบรรจุในปราสาทศพแล้ว ซึ่งปราสาทบรรจุศพเป็นปราสาทโครงสร้างไม้มีความสูงหลายเมตรใช้ประกอบในพิธีส่งศพก่อนประชุมเพลิง จึงจำเป็นต้องมีศาลาดังกล่าวไว้กันแดดกันฝน ในระหว่างทำพิธีเพื่อให้ญาติประกอบพิธีได้อย่างราบรื่นตามความเชื่อท้องถิ่นเมื่อมีการจัดงานอวมงคล จะมีการตั้งสวด บำเพ็ญกุศลศพก่อนจากนั้นจึงนำหีบศพเข้าบรรจุในปราสาทแล้วทำบุญอุทิศให้ผู้ตายด้วยกุศโลบายการให้เกียรติยกย่อง ส่งดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตให้ไปสถิตอยู่บนวิมานสวรรค์ ศาลาธรรมสังเวชจึงเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์ที่ชุมชนให้ความสำคัญในการดูแลสถานที่ให้มีความพร้อมใช้งาน

โดยปี 2566 ชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ มีแผนปรับปรุงหลังคาศาลาธรรมสังเวชที่ชำรุดจากการเสื่อมสภาพของอาคาร ซึ่งบูรณาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ผ่านแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2566 ได้แก่

1.โครงการซ่อมแซมหลังคาคลุมปราสาทศาลาธรรมสังเวชบ้านใหม่มงคล งบประมาณ 54,000 บาท
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาธรรมสังเวช 2 ของวัดนาแขม บ้านนาแขมพัฒนา งบประมาณ 220,000 บาท

รวมงบประมาณ 274,000 บาท สาหรับสนับสนุนงานซ่อมแซมหลังคาศาลาธรรมสังเวชที่ชำรุดให้มีความมั่นคงแข็งแรง ป้องกันโครงหลังคาทรุดรวมถึงแก้ไขปัญหาฝนรั่วซึม เป็นโครงการที่ร่วมกันดูแลรักษาสถานที่สาธารณะประโยชน์ภายในชุมชน ให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมตามวัฒนธรรมท้องถิ่น