กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชน ต.บ้านดง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และทำฝายในพื้นที่อพยพตำบลบ้านดง

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับชุมชนตำบลบ้านดงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และทำฝายบก ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านอพยพตำบลบ้านดง พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯจำนวน 147,850 บาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติในชุมชน โดยมีนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอ แม่เมาะ เป็นประธาน และมีว่าที่ร้อยตรี ธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลบ้านดง, นายพลาธิป เต็มสืบ ผู้ใหญ่บ้านหัวฝาย,นายจรัส ณ ใจบุตร ผู้ใหญ่บ้านดง, นายนิพล อัครวีรวัฒนา ผู้ใหญ่บ้านท่าสี, นายสมชาติ รักษ์สองพลู ผู้ใหญ่ บ้านกลาง, นายธนภัทร พาระแพน ผู้ใหญ่บ้านสวนป่าแม่เมาะพร้อมด้วยประชาชนตำบลบ้านดงเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเกษตรกรรมแนวตั้งนำร่องพื้นที่อพยพต้นแบบ ตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ
จ.ลำปาง

หมู่บ้านอพยพตำบลบ้านดง ทั้ง ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 , บ้านดง หมู่ที่ 2 , บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 ได้ย้ายมายังพื้นที่แปลงจัดสรรบ้านอพยพปัจจุบันมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อพยพตำบลบ้านดง จึงมีแผนพัฒนาพื้นที่อพยพฯให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นนิคมชุมชนเกษตร โดยบูรณาการกับชุมชน ภาครัฐ และเอกชนสร้างแนวทางการพัฒนาชุมชนหลายโครงการ อาทิ โครงการเห็ดป่าคืนถิ่นเสริมป่าสร้างรายได้สลายฝุ่นควัน, โครงการเกษตรแนวตั้ง (vertical farm) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาพื้นที่อพยพฯ ให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์โดยนำนวัตกรรมโรงเรือนเพาะปลูกพืชแนวตั้งที่มีระบบควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชเข้ามาช่วยในการทำเกษตรกรรมที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งจะเริ่มทดลองปลูกผักได้ในเดือน สิงหาคม 2566นี้