กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน อ.แม่เมาะ และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ นางจันทร์ฉาย พงษ์ลังกา พนักงานวิชาชีพระดับ 9 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบงบสนับสนุนโครงการภายใต้แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและราษฎรฯ อ.แม่เมาะ และแผนสนับสนุนงบประเพณีและวัฒนธรรมฯ ดังนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครตำรวจบ้าน ต.นาสัก (งวดที่ 2) จำนวน 66,800 บาท โดยมีนายศรีมา แก้วรวม กำนัน ต.นาสัก เป็นผู้รับมอบ โครงการอบรมกลุ่มอาชีพเกษตรกรบ้านปงชัย บ้านเวียงสวรรค์ บ้านนาแขมพัฒนา รวมทั้งสิ้น 143,460 บาท โดยมี นายบุญมา เกี๋ยงแก้ว กำนัน ต.แม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านปงชัย จำนวน 70,000 บาท และงานประเพณีเข้าพรรษา จำนวน 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 73,000 บาท โดยมี นายคำเภา บุญมา ผู้ใหญ่บ้านปงชัย เป็นผู้รับมอบ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบ บ้านเวียงสวรรค์ จำนวน 20,000 บาท และงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในหลวงรัชกาลที่10 จำนวน 2,500บาท รวมทั้งสิ้น 22,500บาท โดยมีนายผดุง ปัทม์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านเวียงสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12 จำนวน 48,000 บาท และงานประเพณีเข้าพรรษา จำนวน 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น 52,000 บาท โดยมี นายดวงดี หลักคำ ผู้ใหญ่บ้านเวียงหงส์ล้านนาเป็นผู้รับมอบ โครงการอาสาสมัครตำรวจบ้าน สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ จำนวน 141,680 บาท โดยมี นายเกียรติ ปินตา กำนัน ต.สบป้าด เป็นผู้รับมอบ