บ้านเฮา ติดตามงบ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุมชน สร้างความสะดวกต่อคนท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรม

ปัญหาชุมชนสู่โครงการ “จัดซื้อครุภัณฑ์ชุมชน”

ชุมชนอำเภอแม่เมาะมีวิถีชาวบ้านที่เกื้อกูลคอยช่วยเหลือกัน ในโอกาสต่างๆอยู่เสมอทั้งงานส่วนรวมและงานส่วนตัว การจัดกิจกรรมต่างๆจะคอยช่วยเหลือกันจนกว่าจะเสร็จสิ้น เช่นงานกินเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ งานอวมงคล งานบวช หรือ งานสาธารณะประโยชน์ของคนในชุมชนได้แก่ งานประเพณีการประชุมหมู่บ้าน การจัดอบรมต่างๆ การประกอบพิธีทางศาสนา การต้อนรับแขกต่างบ้านที่เป็นทางการ

กิจกรรมทั้งหมดนี้ล้วนจำเป็นต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการทำกิจกรรม อาทิ โต๊ะ เก้าอี้เต็นท์ เครื่องครัวต่าง พัดลม สิ่งของเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับใช้งานในกิจกรรมชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีการเก็บเงินกองกลาง และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่นสำหรับการซื้อครุภัณฑ์พัสดุกองกลางใช้งานในชุมชนของตนเอง แม้จะมีการเก็บเงินในชุมชนและขอรับการสนับสนุน แต่อุปกรณ์กองกลางบางอย่างยังคงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ในตอนที่จัดกิจกรรมพร้อมกัน ทำให้ของที่ใช้ในกิจกรรมไม่เพียงพอต้องไปหยิบยืมจากชุมชนข้างเคียง บ่อยครั้งเกิดปัญหาในการยืม เนื่องจากการประสานงานและการจัดกิจกรรมชนกัน การซื้อของใช้สอยส่วนรวมสำหรับกิจกรรมในชุมชนให้เพียงพอ จึงจำเป็น ในปี 2564-2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ในการจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในกิจกรรมชุมชนตามแผนส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ มีโครงการสนับสนุนชุมชนจัดซื้อของจำเป็นสำหรับกิจกรรมชุมชนหลายโครงการได้แก่

งบประมาณ ปี 2564

ต.บ้านดง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในหมู่บ้านท่าสี งบประมาณ 100,000 บาท, โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำโบสถ์บ้านกลางงบประมาณ 80,000 บาท, โครงการจัดซื้อเต้นท์และโต๊ะบ้านกลางงบประมาณ150,000 บาท, โครงการจัดซื้อเครื่องครัวของหมู่บ้าน บ้านสวนป่าแม่เมาะ งบประมาณ 50,000 บาทรวมงบประมาณ 380,000 บาท

งบประมาณ ปี 2565

ต.แม่เมาะ โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีท้าวแขน บ้านห้วยเป็ด งบประมาณ 59,318 บาท, โครงการจัดซื้อพัดลมไอเย็น บ้านห้วยเป็ด งบประมาณ 73,800 บาท, โครงการจัดหาพัดลมติดผนังพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และโต๊ะเก้าอี้ให้กับอาคารผู้สูงอายุ บ้านแม่เมาะสถานี งบประมาณ337,500 บาท, โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานบ้านปงชัยงบประมาณ 68,000 บาท, โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องครัวบ้านห้วยคิง งบประมาณ 26,100 บาท, โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านใหม่นาแขม งบประมาณ 121,200 บาท, โครงการจัดซื้อเก้าอี้ไม้ศาลาธรรมสังเวช บ้านเวียงสวรรค์งบประมาณ 110,000 บาท, โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สาธารณะหมู่บ้านเวียงหงส์ล้านนา งบประมาณ 240,000 บาท ต.สบป้าดโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านห้วยรากไม้ งบประมาณ 143,400 บาท
รวมงบประมาณ 1,179,318 บาท

สิ่งที่ กฟผ.แม่เมาะ ที่มุ่งหวังกับโครงการนี้

โครงการดังกล่าว เป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนให้ชุมชนมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เป็นการพัฒนาชุมชนร่วมกันระหว่าง ชุมชนชาวแม่เมาะ และ กฟผ.แม่เมาะ ที่มุ่งหวังให้คนในชุมชนพื้นที่อำเภอแม่เมาะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน เป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงที่พร้อมช่วยเหลือกันในโอกาสต่างๆ ตามคำว่า กฟผ.ชุมชน คนบ้านเดียวกัน ที่พร้อมเคียงข้างชุมชนในการพัฒนาอำเภอแม่เมาะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป