กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชุมชน อ.แม่เมาะ ที่ทรงคุณค่า

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมจาป่าแดด ที่ว่าการ อ.แม่เมาะ หน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่นาโดย นายชาติชาย จิ๋วบาง ช่างระดับ 8 นายไตรภพ บุญเฮงช่างระดับ 7 นางจันทร์ฉาย พงษ์ลังกา พนักงานวิชาชีพระดับ 9 ส.อ.(หญิง) ชนกกมล จงสัมฤทธิ์ดี วิทยากรระดับ 8 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งสิ้น 154,758 บาท ดังนี้

1. ประเพณีสรงน้าพระธาตุ จำนวน 5,000 บาท โดยมี นายเกียรติ ปินตา กำนันตำบลสบป้าด เป็นผู้รับมอบ

2. ประเพณีเลี้ยงผีต้นน้าห้วยคะนึน จำนวน 5,000 บาทโดยมี นายเมธี มะโนปิน ผู้ใหญ่บ้านทุ่งเลางาม เป็นผู้รับมอบ

3. ประเพณีเจ้าพ่อเสื้อบ้าน จำนวน 4,000 บาท โดยมี นายรัตน์ อุหม่อง ผู้ใหญ่บ้านแม่จาง เป็นผู้รับมอบ

4. ประเพณีเจ้าพ่อหลักเมือง จำนวน 1,000 บาท โดยมี นายณรงค์เดช วงศ์อ้าย ผู้ใหญ่บ้านข่วงม่วง เป็นผู้รับมอบ

5. กิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยต้านยาเสพติด จำนวน 5,000 บาท โดยมีนางแสงจันทร์ มูลซาว ผู้ใหญ่บ้านห้วยคิง เป็นผู้รับมอบ

6. ประเพณีและวัฒนธรรม 3 หมู่บ้านในตำบลจางเหนือ ได้แก่ บ้านจางเหนือพัฒนา บ้านกอรวกและ บ้านวังตมจำนวน 25,000 บาท

7. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร 3 หมู่บ้านในตำบลบ้านดง ได้แก่ บ้านดง บ้านท่าสี และบ้านแม่ส้าน จำนวน 109,758 บาท