กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมปลูกข้าวสืบสานปณิธานตามรอยพ่อต่อเนื่องปีที่ 8

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ให้การต้อนรับนายธีระพล บุญตัน ปลัดอาวุโสอาเภอแม่เมาะ ในโอกาส เป็นประธาน เปิดกิจกรรม กฟผ.ปลูกข้าวสืบสานปณิธาน ตามรอยพ่อ เป็นกิจกรรมปลูกข้าวแบบนาดำและนาโยนข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62 ลงในแปลงนาสาธิตของศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกฟผ.แม่เมาะ ที่จัดขึ้นต่อเนื่อง เป็นปีที่ 8 โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนในอำเภอแม่เมาะ คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ และ โรงเรียนสบจางวิทยา ต.นาสัก เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โครงการ กฟผ.ปลูกข้าวสืบสานปณิธานตามรอยพ่อ ได้นาเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวหอมใบเตย 62 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 พันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยนามาปลูกในแปลงนาสาธิต ศูนย์ศึกษาและพัฒนาฯ กฟผ.แม่เมาะ โดยมุ่งหวังให้แปลงข้าวในนาสาธิตนี้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานของประชาชนทั่วไป และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้แก่หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป