กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประเพณี 6 เป็งและฉลองหอฉันวัดกอรวก สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ นางอรัญญา มงคลรอบ วิทยากรระดับ10 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประเพณีสรงน้ำ พระธาตุวัดกอรวก หรือ ประเพณี 6 เป็ง และพิธีฉลองหอฉันรวมถึงร่วมจัดตั้งโรงทานอาหารว่างพร้อมทั้งขนมและน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมประเพณีฯเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมชุมชน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนพื้นที่โดยรอบกฟผ.แม่เมาะ ณ วัดบ้านกอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ชุมชนบ้านกอรวกและบ้านจางเหนือพัฒนา เป็นชุมชนบ้านใกล้เคียงที่มีศรัทธาในการสร้างวัดร่วมกัน วัดกอรวกจึงเป็นศูนย์รวมใจทางศาสนาของทั้งสองหมู่บ้านซึ่งประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกอรวกหรือประเพณี 6 เป็ง เป็นประเพณีเก่าแก่ของทั้งสองชุมชนที่จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปีตามปฏิทินพื้นเมือง มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรม พิธี
สวดเข้าเบิกส่งเคราะห์สืบชะตาเมืองและสรงน้ำ พระธาตุเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลตามหลักศรัทธาความเชื่อของชุมชนซึ่งในปีนี้มีการจัดพิธีทำบุญฉลองหอฉันร่วมด้วย โดยหอฉันแห่งนี้เป็นอาคารสำหรับให้ภิกษุสงฆ์ใช้ประโยชน์ในการบำเพ็ญศาสนกิจทางศาสนาต่อไป