กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจําปี 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน


โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร (ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจําปี 2565โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ (นายอําเภอแม่เมาะ) และประชาชน อ.แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2565 โอกาสนี้ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน (หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่) พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมในพิธีและสนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาท สมทบทุนยกยอดฉัตรพระธาตุและบูรณะพระธาตุและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดนาแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับประเพณีการทอดกฐิน

ประเพณีการทอดกฐินนั้นมีมาอย่างยาวนานในสังคมเมืองพุทธ กฐิน (บาลี: กฐิน) เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ สามารถรับได้ครั้งเดียวในรอบปี (1ปีจะมีการทอกกฐินเพียง 1 ครั้ง) มีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือ ระยะเวลาทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน

ซึ่งเป็นทานที่ถวายได้ภายในเวลาที่มีพระพุทธานุญาตกำหนด จึงมีอานิสงส์เป็นพิเศษในการทอดกฐิน ทำให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นบุญประเพณีนิยมที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ซึ่งโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการเข้าร่วมและสนับสนุนเกี่ยวกับวีถีชีวิต ความเป็นอยู่ ในชุมชนพื้นที่ของอำเภอแม่เมาะให้เมืองแม่เมาะน่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป