กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับส่วนราชการ อ.แม่เมาะ เดินสายถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กฟผ. ร่วมบุญกับส่วนราชการถวายเทียนและหลอดไฟในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2565
นายพนมพร ตุ้ยกาศ (นายอำเภอแม่เมาะ) เป็นประธาน ในการถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟให้กับวัดในอำเภอแม่เมาะ ได้แก่ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม วัดมงคลเกษตร วัดเมาะหลวง ต.แม่เมาะ วัดสบจาง ต.นาสัก วัดท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ พร้อมกับส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในอำเภอแม่เมาะ
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่ถือเป็นธรรมเนียม
การปฏิบัติอันสำคัญของศาสนาพุทธ