กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการผู้สูงอายุยิ้ม ประจําปี 2565

กฟผ. แม่เมาะ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้สูงอายุ ผ่าน “โครงการผู้สูงอายุยิ้ม”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหาร โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฎิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะเป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการผู้สูงอายุยิ้ม ประจําปี 2565 ในโอกาสนี้ กฟผ.แม่เมาะได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะ หน่วยงานจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์แก่ตําบลแม่เมาะ

เป้าหมายของโครงการผู้สูงอายุยิ้ม

โดยมี นายเอนก แก้วกําพล (นายกเทศมนตรีตําบลแม่เมาะ) เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตําบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง


รูป บรรยากาศในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุ

โครงการผู้สูงอายุยิ้ม

สําหรับโครงการผู้สูงอายุยิ้ม เป็นโครงการที่เทศบาลตําบลแม่เมาะ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้สูงอายุให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของผู้สูงอายุในตําบลแม่เมาะ ช่วยลดภาวะซึมเศร้า ความเครียด และการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ตลอดจนเสริมทักษะ ในการประกอบอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา การเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ การดูแลสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ

กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมกับเทศบาลตําบลแม่เมาะจัดกิจกรรมนันทนาการ ผ่านการสื่อสารทั้งความรู้เชิงวิชาการและนันทนาการ พร้อมสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยปี 2565 มีผู้สูงอายุจบหลักสูตรในโครงการฯและเข้ารับเกียรติบัตรทั้งหมด 94 คน