งบพัฒนาโซลาร์เซลล์เพิ่มแสงสว่าง สร้างความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

กฟผ. แม่เมาะสร้างความอุ่นใจในการเดินทาง

ความปลอดภัยที่จำเป็นต้องมีแสงสว่าง

เเสงสว่างบนถนนยามค่ำคืน เป็นสัญลักษณ์ของความอุ่นใจและความปลอดภัยสำหรับการเดินทางในยามวิกาลแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาสาธารณูโภคพื้นฐานด้านไฟฟ้าและแสงสว่างที่ดีโดยปี พ.ศ. 2564-2565 พื้นที่ อ.แม่เมาะมีโครงการพัฒนาด้านการเดินทางของประชาชนในตอนกลางคืนให้มีควาปลอดภัยและป้องกันการเกิดอาชญากรรมในชุมชนโดยการติดตั้งระบบเสาไฟ โซลาร์เซลล์เพิ่มความสว่างบนถนนในชุมชนซึ่งได้บูรณาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ผ่านโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ

ได้แก่ โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์จำนวน 6 จุด บ้านนาแขมพัฒนาปี 2564 ต.แม่เมาะ,โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซลาร์เซลตามซอยบ้านสบป้าด ปี2564, โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ตามซอยบ้านสวนป่าแม่จาง ปี2564,โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์บ้านสบป้าด ประจำปี 2565,โครงการติดตั้งแสงสว่างโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้านสบเติ๋นปี2565,โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟแสงสว่างโซลาร์เซลล์บ้านสวนป่าแม่จาง ปี 2565,โครงการติดตั้งไฟแสงสว่าง โซลาร์เซลล์บ้านใหม่ฉลองราช ปี 2565 ต.สบป้าด รวมเป็นงบประมาณ 1,605,380 บาท

ประโยชน์ครอบคลุมช่วยชุมชนประหยัดค่าไฟ

การติดตั้งไฟส่องสว่างโดยใช้โซลาร์เซลล์เป็นการเพิ่มจุดส่องสว่างในพื้นที่ด้วยพลังงานทดแทนผ่านระบบแผงโซลาร์เซลล์และหลอด LED โดยติดตั้งเซ็นเซอร์เปิดปิดไฟอัตโนมัติ มีข้อดีคือ ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินระบบสายไฟจากระบบไฟหลัก เป็นระบบที่ผลิตเเละใช้พลังงานในตัว ช่วยให้ชุมชนประหยัดงบประมาณด้านค่าไฟฟ้า กระจายจุดส่องสว่างในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น

ทั้งนี้ชุมชนยังสามารถดูแลรักษาเบื้องต้นได้ด้วยตนเองเพียงปรับทิศทางในการรับแสงอาทิตย์ของแผงโซลาร์เซลล์ให้สามารถรับแสงได้เต็มที่ และทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์โดยใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าทำความสะอาด ซึ่งจะทำให้แผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

โดยถือเป็นการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานในอำเภอแม่เมาะด้านการใช้พลังงานทดแทนให้เข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนอำเภอแม่เมาะทำให้การใช้ชีวิตของประชาชนใน อ.แม่เมาะมีความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นตามการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี

กฟผ. ขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สู่เมืองพลังงานสะอาด

ทั้งนี้ในอนาคต กฟผ.แม่เมาะ ได้มีแผนขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะเป็นเมืองพลังงานสะอาดมีทิศทางในการพัฒนาด้านพลังงานโดยนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มนำร่องในพื้นที่ของ กฟผ.แม่เมาะ ส่วนราชการและองค์กรใน อ.แม่เมาะเพื่อพัฒนาขยายผลสู่ชุมชนอาทิการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 60 กิโลวัตต์ ในศูนย์ฝึกอบรม กฟผ. เเม่เมาะ

ซึ่งมุ่งหวังขยายผลไปยังหน่วยงานต่างๆ ใน อ.แม่เมาะ ให้สามารถลดการใช้พลังงานลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าตอบโจทย์การเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต นอกจากนี้ยังมีโครงการยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion Project) กฟผ. ร่วมมือกับทั้งหน่วยงานด้านการศึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และภาคเอกชนซึ่งระยะเริ่มต้นของโครงการจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและรวบรวมองค์ความรู้ร่วมกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์และการดัดแปลง ก่อนจะเฟ้นหาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่มีความรู้ความสนใจด้านยานยนต์ดัดแปลงเข้าอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

โดยจัดตั้งศูนย์อบรมที่วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ โดย กฟผ.แม่เมาะ จะสนับสนุนรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีมาใช้ในการเรียนการสอน จากนั้นจะนำยานยนต์ดัดแปลงเข้าตรวจสอบมาตรฐาน โดยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมการขนส่ง โดยตั้งเป้านำร่องใช้งานยานยนต์ดัดแปลงจากโครงการฯ ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ และชุมชน อ.แม่เมาะ
ปลายปี 2565 นี้