กฟผ.แม่เมาะ ถวายปัจจัย บํารุงศาสนา วัด สํานักสงฆ์ 57 แห่ง ในอำเภอแม่เมาะ

กฟผ. ร่วมทำบุญสนับสนุนงบประมาณ

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ เดินสายถวายปัจจัยแก่สํานักสงฆ์ และวัดทั้ง 57 แห่งในอําเภอแม่เมาะ ตั้งแต่กลางเดือน สิงหาคม 2565 โดยในปี 2565 กฟผ.แม่เมาะ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนรวม 399,000 บาท เพื่อทํานุบํารุงศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจของชุมชน

ทาง กฟผ. แม่เมาะ นั้นพร้อมสืบสานกิจกรรมประเพณี และรักษาควาใสัมพันธ์อันดีกับชุมชนตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นก่อประโยชน์และความยั่งยืนต่อชุมชนทั่วทั้งอำเภอแม่เมาะ รวมถึงกิจกรรมที่เป็นการทำนุบำรุงศาสนาที่อยู่คู่กับชุมชนในอำเภอแม่เมาะอย่างทั่วถึง