บ้านเฮา ติดตามงบ “งบส่งเสริมอาชีพในชุมชน สร้างศักยภาพการดำเนินงานให้คนในท้องถิ่นต่อยอดรายได้”

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวแม่เมาะ

กฟผ. ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ชาวแม่เมาะ

ปี 2565 อำเภอแม่เมาะมีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน นอกเหนือจากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทีดีอีกสิ่งที่สำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนแม่เมาะ คือการพัฒนาอาชีพคนในชุมชนให้มีรายได้จากทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อตั้งกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นผลิตสร้างสรรค์สินค้าและบริการของชุมชนจำหน่ายให้เกิดรายได้ปี 2565 มีโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกิดขึ้นมากมาย
โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการต่างๆ ตามแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อ.แม่เมาะ ปี 2565

กฟผ. จัดสรรงบประมาณในแผนส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ ในตำบลแม่เมาะ โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเกษตร บ้านห้วยคิง งบประมาณ42,500 บาท, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมบ้านเมาะหลวง งบประมาณ 72,500 บาท, โครงการซื้อตู้อบพลังงาน 2 ระบบ พร้อมถังแก๊สโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกเผาผลไม้บ้านเวียงสวรรค์ งบประมาณ 60,000 บาท , ต.นาสัก โครงการส่งเสริมอาชีพทำปุ๋ย บ้านแม่จาง งบประมาณ 38,000บาท เป็นงบประมาณรวม จำนวน 213,000 บาท

บ้านเฮา ติดตามงบ งบส่งเสริมอาชีพในชุมชน สร้างศักยภาพการดำเนินงานให้คนในท้องถิ่นต่อยอดรายได้นอกจากนี้ยังมีโครงการที่กำลังดำเนินการใน ต.บ้านดง ได้แก่ โครงการส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน บ้านหัวฝาย งบประมาณ 42,180 บาท, โครงการอบรมทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว บ้านหัวฝาย งบประมาณ
35,775 บาท, โครงการอบรมการทำน้ำพริกต่างๆบ้านหัวฝาย งบประมาณ 31,845 บาท, โครงการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ บ้านหัวฝาย งบประมาณ 102,170 บาท, โครงการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก บ้านหัวฝาย งบประมาณ 60,650 บาท, โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลบ้านกลางงบประมาณ 200,000 บาท, โครงการส่งเสริมทอผ้ากะเหรี่ยงกลุ่มสตรี บ้านกลาง งบประมาณ 30,000 บาท เป็นงบประมาณรวม 502,620 บาท

พัฒนาให้ชุมชนยั่งยืนต่อไป

เป็นความร่วมมือสนับสนุนอาชีพคนในพื้นที่ให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ มากขึ้น อาทิ ด้านอุปกรณ์การทำงาน การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ การส่งเสริมการอบรมองค์ความรู้ต่างๆ สร้างโอกาสให้ชุมชนมีองค์ความรู้ด้านการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานตลอดจนสร้างงานอาชีพให้คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การบริหารจัดการและพัฒนางานอาชีพในชุมชนของตนเองให้ยั่งยืนต่อไป