กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดกรวกเพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

กฟผ. ร่วมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565
นายบัณฑิต จารุเนตร วิศวกรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมทําบุญและตั้งโรงทานแจกชุดข้าวกล่องให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างหอฉันถวายวัดกอรวก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนตลอดจนร่วมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โดยมีประชาชนบ้านกอรวกและบ้านจางเหนือพัฒนาเข้าร่วมพิธี ณ วัดกอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง