กฟผ.แม่เมาะ มอบงบสนับสนุน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อ.แม่เมาะ แก่ชุมชน ต.สบป้าด

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตราษฎร
อำเภอแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565
นายทรงศิลป์ มะโน (หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหาร โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่) นางณิษา ปฐมเรืองกุล (วิทยากรระดับ 9) ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบงบสนับสนุน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ ให้แก่ชุมชนตำบลสบป้าดโดยมีการสนับสนุนโครงการทั้งหมด 4 โครงการดังนี้

1. โครงการปรับปรุงลานสุสานป่าช้าบ้านสบเติ๋น จำนวน 430,900 บาท มี นางจันทร์ศรี วงศ์อ้าย ผู้ใหญ่บ้านบ้านสบเติ๋นเป็นผู้รับมอบ


นางจันทร์ศรี วงศ์อ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านสบเติ๋น

2. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลานท่าล้อบ้านสบเมาะ จำนวน 164,430 บาท มีนายศรีทวน พาทุม ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านสบเมาะ เป็นผู้รับมอบ


นายศรีทวน พาทุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านสบเมาะ

3. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อเติมศาลาบ้านปงต้นปิน ประจำปี 2564 จำนวน 248,540 บาท มีนายศรีบุตร มะติยา ผู้ใหญ่บ้านบ้านปงต้นปิน เป็นผู้รับมอบ


นายศรีบุตร มะติยา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านปงต้นปิน

ทั้งนี้ได้มอบงบสนับสนุนโครงการจัดการเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณภัยและภัยพิบัติ ตำบลสบป้าด ประจำปี 2564 จำนวน 600,000 บาท โดยมีนายถนอม กุลพินิจมาลา กำนันตำบลสบป้าด เป็นผู้รับมอบ


นายถนอม กุลพินิจมาลา กำนันตำบลสบป้าด