คืบหน้างานอพยพบ้านดง สาธารณูปโภคพื้นฐานพร้อมล่าสุดหล่อพระประธานวัดหัวฝายแห่งใหม่ศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่

ความคืบหน้าของการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน

หลังจากที่คณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้านมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้กับราษฎรที่ได้รับการจัดสรรแปลงที่ดินชุดแรกไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ปัจจุบันราษฎรเจ้าของพื้นที่บางส่วนได้ทยอยย้ายเข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนภายในพื้นที่แปลงจัดสรรของตนเอง

ความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่ เพื่อรองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ที่แล้วเสร็จได้แก่ อ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่รองรับ งานปรับพื้นที่ทำแปลงจัดสรร งานก่อสร้างถนนในพื้นที่และงานก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก รวมไปถึงงานก่อสร้างสะพาน นอกจากนั้นยังรวมไปถึงงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ งานไฟฟ้าที่มีการปักเสา พาดสายงานวางท่อระบบประปา งานก่อสร้างโรงเรียนวัดหัวฝาย ตลาด วัดบ้านดง ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ขณะนี้ประกอบด้วยงานก่อสร้างวัดหัวฝาย งานก่อสร้าง ฌาปนสถาน งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แต่ละหมู่บ้าน ในที่นี้รวมไปถึงงานระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ซึ่งจะดำเนินการภายหลังที่ราษฎรอพยพเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

กฟผ. แม่เมาะร่วมพิธีหล่อพระประธานภายในวิหารวัดบ้านใหม่หัวฝาย

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้นำชุมชนและราษฎรตำบลบ้านดง ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ หน่วยงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ผู้มีจิตศรัทธาและกฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมกันจัดพิธีวางศิลาฤกษ์และหล่อพระประธานภายในวิหารวัดบ้านใหม่หัวฝาย ต.บ้านดง ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรบ้านหัวฝายและบ้านหัวฝายหล่ายทุ่งที่จะโยกย้ายมาอยู่นพื้นที่รองรับแห่งใหม่ โดยในพิธีสงฆ์มีท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. หรือพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวำโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบลแม่เมาะ และเจ้าอาวาสวัดบ้านดง ร่วมพิธี ทั้งนี้วัดในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน มีจำนวน 2 วัด กับ 1 สำนักสงฆ์

โดยวัดบ้านดงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ระหว่างขออนุญาตจัดตั้งวัดจะเป็นศาสนาสถานสำหรับรองรับราษฎรอพยพหมู่บ้านดง ส่วนวัดบ้านใหม่หัวฝายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นวัดที่รองรับราษฎรอพยพบ้านหัวฝาย และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง และสุดท้ายสำนักสงฆ์ถ้ำป่าสักที่มีอยู่เดิมจะเป็นศาสนสถานสำหรับรองรับราษฎรบ้านสวนป่าแม่เมาะ

ความคืบหน้างานสำรวจและจ่ายเงินค่าทดแทน ที่ดินและทรัพย์สินของราษฎร 4 หมู่บ้านของ ตำบลบ้านดง
และ 1 หมู่บ้านในตำบลแม่เมาะ ราษฎรมีความต้องการอพยพ 1,458 ราย ไม่อพยพ 129 ราย โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบและได้รับแปลงจัดสรร 1,119 ราย เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเรื่องที่จัดสรร 92 รายเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนอยู่ระหว่างพิจารณา 1,237 รายในจำนวนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้อนุมัติแล้ว 352 ราย และอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตามขั้นตอนอีกจำานวน 99 ราย ในขณะที่ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้อนุมัติ จ่ายค่าทดแทนไปแล้ว ครั้งที่ 1 จำนวน 144 ราย และครั้งที่ 2 จำนวน 130 รายโดยล่าสุดจ่ายค่าทดแทนไปแล้ว 98 ราย