กฟผ.แม่เมาะ มอบตู้สำหรับตรวจเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับ รพ.สต. ในอำเภอแม่เมาะ

มอบตู้ตรวจเชื้อเสริมความพร้อมให้ รพ.สต. ทั้งอำเภอแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
นายอนุสรณ์ บุญรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบตู้สำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในอำเภอแม่เมาะ

ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบป้าด ต.สบป้าด และ โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีนายศรศิลป์ มังกรแก้ว สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่งเป็นผู้รับมอบ

โดย กฟผ.แม่เมาะ จะทยอยส่งมอบตู้สำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในอำเภอแม่เมาะ อีก 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านกอรวก โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน ต.จางเหนือ โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ต.บ้านดง และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
แม่เมาะ

เพื่อเสริมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอแม่เมาะ ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เริ่มการระบาดในปี 2563 โดยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนขอเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตและพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนร่วมฟื้นฟูประเทศไทย จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19