กฟผ.แม่เมาะ มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ ณ หอประชุมอำเภอแม่เมาะ อาคารจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยวางแผนงานและบริหารจัดการ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน (กฟผ.) แม่เมาะ มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการการดำเนินงานของอำเภอแม่เมาะ โครงการสนับสนุนกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมของหมู่บ้านในอำเภอแม่เมาะ และโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ ส่วนราชการและชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรและชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้

1. งบประมาณสนับสนุนโครงการการดำเนินงานของอำเภอแม่เมาะ จำนวน 150,000 บาท โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ



นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ

2.งบประมาณสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตำบลสบป้าด ประจำปี 2565 ให้กับ บ้านแม่เกี๋ยง ม.7 (งวดที่2) จำนวน 37,500 บาท



นายถนอม กุลพินิจมาลา กำนันตำบลสบป้าด

3. งบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อ.แม่เมาะ ตำบลสบป้าดบ้านห้วยรากไม้ ม.5 (งวดที่2) จำนวน 30,400 บาท โดยมี นายถนอม กุลพินิจมาลา กำนันตำบลสบป้าด (บ้านแม่เกี๋ยง ม.7) นางสาวโสภา อินทวงค์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยรากไม้ เป็นผู้รับมอบ



นางสาวโสภา อินทวงค์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยรากไม้

4. สนับสนุนกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของหมู่บ้านในอำเภอแม่เมาะ ตำบลนาสัก สนับสนุนประเพณีเจ้าพ่อเสื้อบ้านแม่จาง จำนวน 6,000 บาทประเพณีเลี้ยงผีต้นน้ำห้วยคะนึน บ้านทุ่งเลางาม จำนวน 5,000 บาท โดยมี นายรัตน์ อุหม่อง ผู้ใหญ่บ้านแม่จาง และนายเมธี มะโนปิน ผู้ใหญ่บ้านทุ่งเลางาม เป็นผู้รับมอบ