ผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ มอบถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต

EGAT for ALL เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

ผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ มอบถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต จำนวน 300 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง ของการรักษาตัวและการกักตัวของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในอำเภอแม่เมาะ โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้แทนชมรมกำนันผู้หญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง