กฟผ.แม่มาะ มอบทุนการศึกษาโครงการ “กฟผ.จิตอาสาทุนการศึกษาเพื่อน้อง” แก่นักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา

โครงการ กฟผ.จิตอาสา ทุนการศึกษาเพื่อน้อง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กองบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า2 (กบรม2ฟ.) ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ มอบทุนการศึกษาจํานวน 24,000 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา ในโครงการ “กฟผ.จิตอาสา ทุนการศึกษาเพื่อน้อง” ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2565 โดยมี นักเรียนและคณะครูโรงเรียนสบจางวิทยาเป็นผู้รับมอบณ โรงเรียนสบจางวิทยา ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง

โครงการ “กฟผ.จิตอาสา ทุนการศึกษาเพื่อน้อง” ประจําปีการศึกษา 2565 เป็นโครงการต่อเนื่องจาก โครงการพ่อแม่อุปถัมถ์ ที่กองบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 2 (กบรม2-ฟ.) ได้ดําเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2551

โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ได้มีโอกาสทางการศึกษา และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการช่วยเหลือสังคมชุมชนและร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป