กฟผ.แม่เมาะ ร่วมทอดกฐินสามัคคีอําเภอแม่เมาะ สืบสานประเพณีบุญเฉพาะกาล

พิธีทอดกฐินสามัคคีอําเภอแม่เมาะ ประจําปี 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอําเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีอําเภอแม่เมาะ ประจําปี 2565 โดยมี นายบุญธันทว์ เอมย่านยาว วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ ส่วนราชการอําเภอแม่เมาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ และประชาชนอําเภอแม่เมาะเข้าร่วมพิธี ณ วัดสวนป่าแม่จาง
บ้านสวนป่าแม่จาง หมู่ที่ 3 ต.สบป้าด

กฟผ.แม่เมาะ มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี

โอกาสนี้ นายบุญธันทว์ เอมย่านยาว วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ถวายผ้ากฐินและร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีอําเภอแม่เมาะประจําปี 2565 จํานวน 44,000 บาท ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมทําบุญและมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีในทุกตําบลของอําเภอแม่เมาะเป็นประจําทุกปี เพื่อส่งเสริม ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในวัด อีกทั้งอนุรักษ์สืบทอดประเพณีสําคัญทางศาสนา อันเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เนื่องด้วยการทอดกฐินไม่อาจสําเร็จได้ด้วยปัจเจกบุคคลเป็นประเพณีทางศาสนาที่ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนเพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายสงฆ์และวัดต่างๆ ที่ได้รับปัจจัย