พัฒนาเส้นทางสัญจร สร้างความสะดวกต่อราษฎรตำบลบ้านดงในการเดินทาง

เส้นทางสัญจรที่ดีเป็นคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่ทำ ให้มีความสะดวกปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ โดยพื้นที่อำเภอแม่เมาะมีโครงการปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซมถนนหลายสายตามแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ ซึ่งถนนสายจำปุย-ห้วยตาด บ้านจำปุย และถนนสายห้วยตาด-แม่ส้าน บ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบปัญหาเส้นทางชำรุดในช่วงฤดูน้ำ หลากเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ใกล้กับภูเขาทำให้เจอกับปัญหาน้ำหลากและถนนทรุดตัวทำให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนเดินทางไม่สะดวกเกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทางชุมชนจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะ ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะในการพัฒนาเส้นทาง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าว โดยมีโครงการพัฒนาเส้นทางได้แก่
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาด-บ้านแม่ส้าน บ้านแม่ส้าน งบประมาณ 1,790,350 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ส้าน งบประมาณ 493,750 บาท
3.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ส้าน งบประมาณ 126,700 บาท
4.โครงการก่อสร้างกำ แพงกันดินไหล่ทาง สายจำปุย-ห้วยตาด บ้านจำปุย งบประมาณ 494,200 บาท
รวมงบประมาณ 2,905,000 บาท เป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนจากความต้องการและความร่วมมือของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กฟผ.แม่เมาะที่อยากให้คนในท้องถิ่นและผู้มาเยือนได้มีเส้นทางสัญจรที่ดีขึ้นเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางตลอดจนสร้างความสุขในการอยู่อาศัยในท้องถิ่นเป็นโครงการพัฒนาแบบพึ่งพาอาศัยระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน โดย กฟผ.แม่เมาะ เป็นเสมือนคนบ้านเดียวกันที่จะคอยส่งเสริมดูแลพัฒนาท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะไปพร้อมกับประชาชนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังคำกล่าวที่ว่ากฟผ.ชุมชน คนบ้านเดียวกัน