ผลักดันนโยบายของรัฐ กฟผ.แม่เมาะ ส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน

จากนโยบายภาครัฐที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยตั้งเป้าหมายบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยเฉพาะขยะเปียก ขยะอินทรีย์ของเสีย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นาชุมชน อ.แม่เมาะ ได้ขานรับนโนบายพร้อมส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในการกำจัดขยะฯในบ้านของตนเอง ด้วยโครงการจัดการขยะเปียก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการฯผ่านแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ ปี 2566 โดยได้มอบงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อถังพลาสติก สำหรับใช้รณรงค์และสาธิตวิธีการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนให้กับประชาชนตลอดจนมอบถังพลาสติกให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนตามโครงการจัดการขยะเปียก โดยมอบงบประมาณสนับสนุนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯไปแล้ว 3 ตำบล ดังนี้

1. โครงการจัดการขยะเปียก ต.นาสัก งบประมาณ 113,360 บาท
2. โครงการจัดการขยะเปียก ต.สบป้าด งบประมาณ 149,955 บาท
3. โครงการจัดการขยะเปียก ต.จางเหนือ งบประมาณ 120,510 บาท

รวมเป็นงบประมาณ 383,825 บาท เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนไม่ให้มีกลิ่นขยะในครัวเรือนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัย โดยการนำขยะในครัวเรือนมาหมักเป็นปุ๋ยดูแลพืชผักด้วยวิธีการดังนี้

1. จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิด เช่น ถังพลาสติก หรือ ถังชนิดอื่น

2. นำภาชนะมาเจาะก้นถังออก และขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงภาชนะ จากนั้นนำภาชนะใส่ลงในหลุมที่ขุดไว้

3. นำเศษอาหาร เศษผักผลไม้ เศษหญ้า มาทิ้งในถังที่ฝังใว้และปิดฝาให้มิดชิด โดยปล่อยให้จุลินทรีย์/ไส้เดือนในดินย่อยสลายเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย

4. เมื่อทิ้งเศษอาหารจนเต็มถังแล้ว ให้กลบด้วยดิน แล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเที่ 1-3 ในจุดต่อไป โดยขยะจะใช้เวลา 3 สัปดาห์ ในการย่อยสลายให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับนำไปใช้บำรุงพืชผัก