กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ แก่ตําบลจางเหนือและตําบลสบป้าด

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทําเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ แก่องค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ จํานวน 4,080 ลูกบาศก์เมตรและองค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด จํานวน 4,692 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้สําหรับงานด้านสาธารณประโยชน์ของชุมชนในอําเภอแม่เมาะ

โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอําเภอแม่เมาะ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณภัย และภัยพิบัติอําเภอแม่เมาะ นายสมคิด วงศ์ปัน (นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ) นายสมาน เพ็งสว่าง (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ) นายผจญ ชุ่มวังค์ (กํานันตําบลจางเหนือ) และ นายสมบัติ ขุนพินิจ (นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด) นายถนอม กุลพินิจมาลา (กํานันตําบลสบป้าด) ตลอดจนหน่วยงานราชการในอําเภอแม่เมาะ อาทิ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่เมาะ และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแม่เมาะ ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกเศษหิน ณ ลานกองเศษหิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลําปางสรุปผลการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนเศษหิน

สําหรับโครงการสนับสนุนเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติกฟผ.แม่เมาะ ได้บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทําเหมืองหินปูนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตําบล รวม 20,000 ลูกบาศก์เมตร เริ่มดําเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2562 และในปี 2565 ได้บริจาคเศษหินชุดแรกให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ และองค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด โดยจะบริจาคให้กับอีก 2 ตําบล ได้แก่ตําบลนาสักจํานวน 4,008 ลูกบาศก์เมตร และตําบลแม่เมาะ3,804 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ได้มอบไว้เป็นกองกลางจํานวน 3,416 ลูกบาศก์เมตร โดยเทศบาลตําบลแม่เมาะจะดําเนินการรับมอบเป็นพัสดุต่อไป