กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนเครื่องกรองอากาศแก่ศูนย์ฯเด็กเล็ก พร้อมงบประมาณช่วยเหลือชุมชน ต.จางเหนือ

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วย ชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบงบสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และการบรรเทาสาธารณภัย ตำบลจางเหนือ จำนวน 222,083 บาท โดยมอบเครื่องฟอกอากาศจำนวน 4 เครื่องสำหรับกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจางเหนือ ชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 18 ชุด และถุงยังชีพ ที่ภายในบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในการ อุปโภค บริโภค จำนวน 314 ถุงให้แก่ชุมชนบ้านทาน เพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตที่ดี แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนในทุกมิติ