กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับตำบลแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายแผนกานต์ เพิ่มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ-2 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำ เหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ ให้กับเทศบาลตำบลแม่เมาะ จำนวน 3,804 ลูกบาศก์เมตร สำหรับงานด้านสาธารณประโยชน์ของชุมชนในอำ เภอแม่เมาะ โดยมี นายสุรพล ปุกฆะ ปลัดอำเภอแม่เมาะ, นายบุญมา เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลแม่เมาะ,นายอนันต์ กันทะอู ผู้ใหญ่บ้านหางฮุง,นายสันต์ แก้วประเทศ ผู้ใหญ่บ้านเมาะหลวง,นายคำ เภา บุญมา ผู้ใหญ่บ้านปงชัย, นางอริสรา เครือบุญมา ผู้ใหญ่บ้านใหม่นาแขม, นายผดุงค์ ปัทม์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านเวียงสวรรค์, นายเชิงชาย ใจคำลือ ผู้ใหญ่บ้านนาแขมพัฒนา, นายดวงดี หลักคำ ผู้ใหญ่บ้านเวียงหงส์ล้านนา, นางพิกุล ทาสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านใหม่มงคล ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกเศษหิน ณ ลานกองเศษหิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับโครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติ กฟผ.แม่เมาะ ได้บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำ เหมืองหินปูนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล รวม 20,000 ลูกบาศก์เมตร ทำ การตักและขนย้าย โดยใช้งบประมาณจากแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2562 โดยในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ไม่ประสงค์ขอรับการการสนับสนุนเศษหินฯ จึงบริจาคเศษหินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ จำนวน 4,080 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด จำ นวน 4,692 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก จำนวน 4,008 ลูกบาศก์เมตร และเทศบาลตำบลแม่เมาะ จำ นวน 3,804 ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้เทศบาลตำบลแม่เมาะได้ขอรับการสนับสนุนเศษหินเพิ่มเติมจำนวน 3,416 ลูกบาศก์เมตร สำหรับจัดตั้งเป็นกองกลางใช้ในงานด้านสาธารณประโยชน์ของชุมชนใน ต.แม่เมาะ โดยใช้งบประมาณในการตักและขนย้ายจากหน่วยงานของตนเอง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป