กฟผ. แม่เมาะสนับสนุนงบประมาณ พร้อมร่วมทำแนวกันไฟป่ากับชุมชน อ.แม่เมาะ

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วย New Jobber เข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้แก่ บ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง, บ้านข่วงม่วง หมู่ 8 ต.นาสัก, บ้านวังน้ำต้อง หมู่ 3 ต.นาสัก, บ้านแม่หล่วงหมู่ 7 ต.นาสัก, บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ต.นาสัก,และบ้านกอรวก หมู่ 3 ต.จางเหนือ พร้อมเป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณโครงการทำแนวกันไฟ จำนวน 198,800 บาท และโครงการออกลาดตระเวนดับไฟป่า จำนวน 180,000 บาท แก่บ้านแม่ส้าน, สนับสนุนงบประมาณในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่บ้านวังน้ำ ต้อง บ้านแม่หล่วง บ้านข่วงม่วง ต.นาสัก หมู่บ้านละ 50,000 บาท และสนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาทแก่ บ้านกอรวก ต.จางเหนือ โดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้รับมอบ