กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านห้วยคิง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในชุมชน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านห้วยคิง นางจันทร์ฉาย พงษ์ลังกา พนักงานวิชาชีพระดับ 9 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบงบสนับสนุนโครงการภายใต้แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 78,000 บาท โดยมี นางแสงจันทร์ มูลซาว ผู้ใหญ่บ้านห้วยคิง ตำบลแม่เมาะเป็นผู้รับมอบ ดังนี้

1. โครงการทำบุญฉลองซุ้มประตูวัด และงานฉลองอาคารเก็บของวัดห้วยคิง จำนวน 30,000 บาท โดยกำหนดจัดงานฉลอง ซุ้มประตูวัดและอาคารเก็บของในวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2566 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในชุมชนและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

2.โครงการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านห้วยคิง จำนวน 48,000 บาท เพื่อนำไปบริหารจัดการ ระบบนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ได้เฉพาะช่วงที่มีแดดให้ชุมชนสามารถมีนํ้าเพียงพอต่อการทำการเกษตรในพื้นที่แปลงหลังบริเวณสุสานบ้านห้วยคิงได้ทุกช่วงเวลา ตลอดจนช่วยเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนให้มีพืชผัก ปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายในชุมชน