โครงการนิคมชุมชนเกษตร

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการส่งเสริมเกษตรกรรมมูลค่าสูง และการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในชุมชน โดยพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการ ด้วยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรกรรมแนวตั้ง(Vertical Farm) สามารถผลักดันไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบในการทำเกษตรกรรมแนวตั้งแห่งแรกของภาคเหนือ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาดูงาน กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ในอนาคต หากการทำเกษตรกรรมแนวตั้ง ในพื้นที่ดังกล่าวประสบความสำเร็จ จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เช่นเดียวกันที่สร้างให้กับคนในหมู่บ้านอพยพ นอกจากนี้ กฟผ. ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สมาคมพัฒนาแม่เมาะ วิสาหกิจชุมชนนิคมชุมชนเกษตรบ้านดง และ บริษัท คิว บ็อกซ์ พอยท์ จํากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรภายใต้แพลตฟอร์ม “Farmbook” ที่ช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิตให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดในลักษณะซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉพาะในด้านการผลิตพืชผักอาหารปลอดภัย ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวนอกจากเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตไปยังตลาดที่สำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรือนเกษตรอินทรีย์นำร่องในพื้นที่อพยพ ตำบลบ้านดง จากนั้นจะขยายผลทั้งอำเภอแม่เมาะ ทำให้แม่เมาะเติบโตเป็นพื้นที่ที่พัฒนาสู่นิคมชุมชนเกษตรในอนาคต

สถานะโครงการ

: อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลลัพธ์/เป้าหมาย


Follow us

Facebook : Mae Moh Fresh
Instagram : maemoh.fresh

โครงการการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 92 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งให้ได้รับมาตรฐานในระดับสากล 3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้แก่พื้นที่จัดงานทั้งภายในจังหวัดลำปาง และ อำเภอแม่เมาะ 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับเส้นทางแข่งขันวิ่งให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

รายละเอียดโครงการ

กฟผ.แม่เมาะ มีแนวความคิดในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หอการค้า จังหวัดลำปาง และสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) ร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ ในแง่ของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านกีฬาในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักวิ่งจากทั่วประเทศได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวลำปาง และรู้จักจังหวัดลำปางในมุมมองที่แตกต่าง โดยการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ลำปางแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ใช้สนามแข่งขันเป็นพื้นที่ใน อ.แม่เมาะ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพร้อมก้าวสู่การรับรองมาตรฐานระดับโลก ซึ่งในปี 2567 นี้ จะมีการตรวจวัดสนามโดยกรรมการจาก World Athletics หรือ กรีฑาโลก เพื่อรองรับมาตรฐานสนามแข่งขันฯ ลำปางแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ให้กลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายของนักวิ่งทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ในระดับจังหวัด อำเภอ ส่วนท้องถิ่น และชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของทั้งจังหวัด ให้เกิดรายได้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรองรับนักวิ่ง ทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการแข่งขันวิ่ง

สถานะโครงการ

: อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลลัพธ์/เป้าหมาย

Follow us

Facebook : Mae Moh Half Marathon
Website : Mae Moh Tourism