โครงการเห็ดป่าคืนถิ่น เสริมป่าชุมชน สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน

วัตถุประสงค์

1.ชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการเพาะเห็ดป่าคืนสู่ระบบนิเวศ(เห็ดป่าคืนถิ่น)เพื่อเสริมสร้างป่าให้มีความ อุดมสมบูรณ์
2.ชุมชนมีแหล่งอาหารและรายได้จากการเพาะเห็ดป่า
3.ชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
4.ชุมชนได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างสภาพเศรษฐกิจ สังคม และบริการทางนิเวศวิทยา เพื่อความยั่งยืนของป่าไม้และชุมชน

รายละเอียดโครงการ

กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่า แม่โจ้ (ศวพม.) ศูนย์วิจัยป่าไม้และชุมชน (FP) และสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้ และวนเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อบรมให้ความรู้ในโครงการเห็ดป่าคืนถิ่นฯ แก่ชุมชนอำเภอแม่เมาะ โดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชน อำเภอแม่เมาะ ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และการทำลายป่า คือ สร้างความตระหนักให้กับชุมชนด้านการใช้ประโยชน์จากป่าโดยไม่ทำลายป่า และสามารถเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ตามธรรมชาติ โดยการส่งเสริมให้มีการเพาะเห็ดป่า และนำเชื้อเห็ดป่ากลับคืนสู่ระบบนิเวศป่าไม้ดั้งเดิม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเหมาะสม สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่ดูแลรักษาป่า โดยเฉพาะป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ที่อนุญาตให้ชาวบ้านซึ่งทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาป่าชุมชน สามารถใช้ประโยชน์จากป่าไม้ เพื่อสร้างรายได้ โดยเน้นการสร้างรายได้จากของป่าที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเป็นไปตามหลักการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

สถานะโครงการ

: อยู่ระหว่างดำเนินการ