โครงการเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงทหารเสือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบจากขยะอินทรีย์ อันจะนําไปสู่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
2.เพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่เมาะให้เป็นต้นแบบในการเพิ่มมูลค่าขยะอินทรียด้วยหนอนแมลงทหารเสือ
3.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปต่อยอดในด้านการเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงทหารเสือ
4.สร้างรายได้จากผลผลิตของโรงเรือนหนอนแมลงทหารเสือ

รายละเอียดโครงการ

ปริมาณขยะอินทรีย์ในตําบลแม่เมาะ คิดเป็นร้อยละ 31 ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือเท่ากับ 1,615 ตันต่อปี ขยะอาหารจะถูกส่งปะปนกับขยะอื่นๆ ไปกําจัดด้วยวิธีฝังกลบยังอําเภอเมืองลําปาง ทําให้มีค่าใช้จ่าย ในการขนส่งเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งการฝังกลบยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมของโครงการคือการใช้หนอนแมลงทหารเสือ (BSF) เป็นเสมือนเครื่องจักรสําหรับเพิ่มมูลค่าให้ขยะอินทรีย์ เนื่องจากหนอนชนิดนี้กินไว มีเอนไซน์ ไม่นําเชื้อโรค ไม่กัดต่อย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และมีอยู่แล้วในธรรมชาติเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหนอนแมลงทหารเสือย่อยแล้ว จะเพิ่มมูลค่าหรือ Upcycle ขยะอินทรีย์ได้เป็น หนอนสด ปลอกดักแด้ ซากแมลง ปุ๋ยมูลหนอน รวมถึงไข่หนอน ซึ่งมีราคาแตกต่างกันไป ผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิเหล่านี้สามารถนําไปเพิ่มมูลค่าเป็นทุติยภูมิ เช่น ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษโดยเกษตรกรอีกกลุ่ม จากนั้น ชุมชนสามารถ ผูกปิ่นโตเกษตรกร เพื่อหาผู้ซื้อประจําให้โดยตรง หรือ Community Supported Agriculture (CSA) เมื่อได้ขยะอินทรีย์ก็จะกลับเข้าสู่วงจรแยกขยะที่ต้นทาง และนํามาเป็นขยะอินทรีย์นําเข้าสู่โรงเรือน หนอนแมลงทหารเสืออีกครั้ง ซึ่งนับเป็นวงจรที่ไม่มีเศษขยะหลงเหลือเลย
ในปี 2567 โครงการกําจัดขยะอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงทหารเสือ จัดตั้งโรงเรือนนำร่อง ณ หมู่บ้านห้วยคิง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยตั้งต้นรับขยะอินทรีย์จากเทศบาลตำบลแม่เมาะ เพื่อเป็นโรงเรือนต้นแบบในขยายผลให้กับกลุ่มชุมชนที่สนใจ เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ต่อไป ดังนั้น การเพิ่มองค์ความรู้ในการนําเอาหนอนแมลงทหารเสือ (BSF) มาใช้กําจัดขยะอินทรีย์ จึงนับเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญในการขับเคลื่อนโรงเรือนเพื่อชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะ และลดการใช้น้ํามัน ในการขนส่งขยะไปกําจัดของเทศบาลตําบลแม่เมาะ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะ โดยนําขยะอินทรีย์ไปย่อยสลายด้วยวิธีทางธรรมชาติ เพิ่มการจ้างงาน สร้างรายได้จากผลผลิตของโรงเรือนหนอนแมลงทหารเสือ ลดปริมาณขยะฝังกลบ และลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ําในอนาคต

สถานะโครงการ

: อยู่ระหว่างดำเนินการ