กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินสนับสนุน “วัน อสม. แห่งชาติ” อ.แม่เมาะ สร้างขวัญและกำลังใจในความเสียสละต่อสังคมส่วนรวมให้มีสุขภาพที่ดีเสมอมา

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2567 พร้อมมอบงบสนับสนุนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในความเสียสละที่อุทิศตนปฏิบัติงานให้พี่น้องชาวแม่เมาะ มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคภัย

มื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2567 โดยมี นายธีระพล บุญตัน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่เมาะเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นาชุมชน ผู้นำท้องที่ และ อสม. อำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล ได้แก่ ต.จางเหนือ ต.นาสัก ต.บ้านดง ต.สบป้าด และ ต.แม่เมาะ กว่า 700 คน เข้าร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ตำบลสบป้าด

โอกาสนี้ กฟผ.แม่เมาะ มอบงบสนับสนุนกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ จำนวน 5,000 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในความเสียสละต่อสังคมส่วนรวมเสมอมาของ อสม. ที่อุทิศตนร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลังปฏิบัติงานให้พี่น้องชาวแม่เมาะมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคภัย ให้ อสม. อำเภอแม่เมาะมีแรงกาย แรงใจในการทำงานเพื่อชุมชนต่อไป โดยมี นางศิริพร วงศ์คำ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะเป็นผู้แทนรับมอบ

ภายในงานมีขบวนพาเหรดของ อสม. ตลอดจนการแข่งขันกีฬามหาสนุกเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคี อสม. อำเภอแม่เมาะ ทั้งนี้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อสม.แห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2536