รู้จัก แม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart city)

…..โครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” จังหวัดลำปาง มุ่งเน้นความร่วมมือ ระหว่าง กฟผ. ชุมชนอำเภอแม่เมาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ตลอดจนมีการพัฒนาด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ภายหลังจากการปิดเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะในปี พ.ศ. 2594 ด้วยการร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง ทำให้แม่เมาะเมืองน่าอยู่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 เมืองอัจฉริยะของประเทศ และได้รับมอบตราสัญลักษณ์รับรองจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
…..เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่แม่เมาะ จังหวัดลำปางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยดำเนินการผ่านแนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ(Smart Environment)
Smart Energy
Smart Environment
Smart Economy