กฟผ.แม่เมาะ เสริมสร้างความรู้ศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่แก่ชุมชน “บ้านวังน้ำต้อง” หมู่บ้านยั่งยืน ต้นแบบของ อ.แม่เมาะ

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ ถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน “บ้านวังนํ้าต้อง” หมู่บ้านยั่งยืนต้นแบบของ อ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 หมวดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มศป-มน.) หน่วยชุมชนสัมพันธ์ (นชส-มน.) โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดอบรม “โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน” ภายใต้แผนส่งเสริมชีววิถีและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ชุมชน โดยมี นายกิตติชัย กันแก้ว ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านวังน้ำต้อง จำนวน 30 คน เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านวังน้ำต้อง หมู่ 3 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

กิจกรรมอบรม ประกอบด้วย การสอนวิธีเพาะผักและปลูกพืชผักปลอดภัย การทำน้ำหมักรสจืด น้ำหมักกระถิน รวมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูก โดยทีมงานหมวดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มศป-มน.) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนบ้านวังน้ำต้องได้มีพืชผักที่ปลอดภัยเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย ช่วยลดภาระค่าครองชีพ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ทำให้ชุมชนเกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

หมู่บ้านวังน้ำต้อง เป็นชุมชนเล็กๆ ประมาณ 90 หลังคาเรือน และเป็นชุมชนดั้งเดิม ไม่ได้ย้ายมาจากพื้นที่อื่นใน อ.แม่เมาะ และรวมกลุ่ม “ปลูกผักสวนครัวบ้านวังน้ำต้อง” มาอย่างยาวนาน โดยในปี 2564 และ 2565 ได้รับการคัดเลือกจาก อ.แม่เมาะ ให้เป็นหมู่บ้านยั่งยืนต้นแบบระดับตำบล และในปี 2566 เป็นหมู่บ้านระดับอำเภอเข้ารับการคัดเลือกหมู่บ้านยั่งยืนต้นแบบฯ ระดับ จ.ลำปาง

สำหรับ “โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน” ภายใต้การดำเนินงานหมวดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มศป-มน.) หน่วยชุมชนสัมพันธ์ (นชส-มน.) โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำร่องส่งเสริมการเรียนรู้และการปลูกพืชผักปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนบ้านวังน้ำต้อง หมู่ที่ 3 ต.นาสัก เป็นที่แรก และในอนาคตจะขยายผลอีก 7 แห่งใน อ.แม่เมาะ ได้แก่ ชุมชนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 4 ต.นาสัก , 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง ประกอบด้วย บ้านหัวฝาย,บ้านดง, บ้านสวนป่าแม่เมาะ และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ และโรงเรียนแม่เมาะวิทยา