โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์
2.เพื่อจัดทำแผนที่ความเสี่ยงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ
3.เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาเมืองและแนวทางในการรับมือกับปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
4.เพื่อสื่อสารความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้กับประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวหรือการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

รายละเอียดโครงการ

ปัจจุบันปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดจากฝีมือมนุษย์ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น การเกิดภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากการเผาไหม้หรือไฟป่า ของเสียจากขยะ มลภาวะที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วก่อให้เกิดปัญหาและโอกาสความเสี่ยงจากมลภาวะ ส่งผลกระทบทางสุขภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่อาศัยของชุมชน สังคม ซึ่งล้วนก่อให้เกิดเป็นความเสี่ยงที่หากมีการประเมินและเฝ้าระวัง ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์หรือทำให้ผลกระทบที่เกิดจากภัยเหล่านี้ลดความรุนแรงลง ซึ่งการติดตามเฝ้าระวังภัยภัยที่อาจเกิดขึ้น จะต้องมีการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Information) ซึ่งมุ่งเน้นการนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลผ่านกระบวนการวิเคราะห์เพื่อนำสารสนเทศที่ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานตัดสินใจวางแผนเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ทำให้เกิดนวัตกรรมและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าความต้องการใช้ข้อมูลมีเพิ่มมากขึ้นและไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชน แต่ความต้องการใช้ข้อมูลยังกระจายไปถึงชุมชนในระดับท้องถิ่นรวมถึงประชาชนที่ต้องการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แต่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลยังไม่อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้ (Ready-to-use) ทำให้การนำข้อมูลไปใช้งานไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration and Data Collection) เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลภายใต้มาตรฐานและแพลตฟอร์มเดียวกัน
ดังนั้นแพลตฟอร์มการนำเสนอข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังความเสี่ยง ซึ่งจะมีรายละเอียดของข้อมูลและกระบวนการดำเนินงานที่ต้องอาศัยหลักทางวิชาการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาและดำเนินการพัฒนาควบคู่กับระบบข้อมูลเปิดระดับประเทศ โดยพิจารณาในแง่มุมของข้อมูลพื้นฐานระดับเมืองที่จำเป็น ข้อมูลจากภาคประชาชน การเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) การกำหนดและพัฒนาสภาวะแวดล้อมของข้อมูล รูปแบบการเชื่อมโยงและการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนระบบให้สามารถทำงานได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของเมืองนั้นจะนำไปสู่ การวางแผนที่จะป้องกัน แก้ไข หรือรับมือ กับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทุกมิติ เช่น อากาศ น้ำ ของเสีย ก๊าซเรือนกระจก และพื้นที่สีเขียว เป็นต้น ถือเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการพัฒนาเมือง ดังนั้นโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาฐานข้อมูลพลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติในรูปแบบของแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจะนำมาวิเคราะห์หรือพยากรณ์ด้วยแบบจำลอง สำหรับนำมาจัดทำแผนที่ความเสี่ยงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข เตือนภัยและการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์จะนำไปใช้เผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวของประชาชนให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินชีวิตให้เข้าสู่การเมืองอัจฉริยะที่มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

สถานะโครงการ

: อยู่ระหว่างดำเนินการ

Follow us

Website : Mae Moh City Data Platform