…..แนวคิดด้าน สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ได้พยายามที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นหลักใหญ่ และด้วยแนวคิดว่า เมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทำให้เมืองน่าอยู่ขึ้น จึงได้เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งการสนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่งสามารถผลักดันหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30% ของหมู่บ้านในอำเภอแม่เมาะ คิดเป็นพื้นที่ป่ามากกว่า 30,000 ไร่ และยังมีการปลูกป่าในพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมือง รวมแล้วช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากกว่า 100,000 ตันต่อปี
 …..นอกจากนี้แล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาดูงานได้ที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. แม่เมาะ และศูนย์การเรียนรู้การปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมือง 200 ไร่
…..ส่วนปัญหาหมอกควันที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวซึ่งส่วนมากจะเกิดจากการเผาวัชพืชและเศษใบไม้แห้งเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรเป็นประจำทุกปี กฟผ. จึงได้พัฒนาระบบประเมินปริมาณฝุ่นและคุณภาพอากาศจำลองขึ้นมารองรับ รวมถึงมีระบบรายงานข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. แม่เมาะ แบบออนไลน์ และพัฒนาแอปพลิเคชัน “Lampang Hotspot” รายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในจังหวัดลำปาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมดับไฟป่าใช้ในการเฝ้าระวังพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที และเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมรับมือและปฏิบัติตัวให้เหมาะกับสภาพอากาศ เป็นหนึ่งในแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพของคนลำปางทุกคน