…..ชุมชนแม่เมาะ มีสินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว กฟผ. จึงเข้าไปช่วยพัฒนาสินค้าหรือบริการ และการตลาด ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับคนในชุมชน ภายใต้ชื่อ “แม่เมาะแบรนด์” ขนานไปกับการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น
…..นอกจากสินค้าของชุมชนแล้ว ยังนำวัตถุพลอยได้ของ กฟผ. แม่เมาะ มาสร้างมูลค่าเพิ่มและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การวิจัยและพัฒนายิปซัมสังเคราะห์ เพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดินในการเกษตร ซึ่งมีปริมาณมากกว่า 500,000 ตันต่อปี และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในการนำลีโอนาไดท์ (Leonadite) จากเหมืองแม่เมาะมาใช้หรือแปรรูปจำหน่ายเป็นปุ๋ยฮิวมัส สร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
…..อีกประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ คือด้านการท่องเที่ยว ซึ่งอำเภอแม่เมาะ ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ที่เมื่อมาเยี่ยมเยือนจังหวัดลำปางแล้วต้องห้ามพลาด โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว จึงได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ด้วยการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ โดยตั้งเป้าให้มีจำนวนนักท่องเที่ยว มากกว่า 100,000 คนต่อปี ในปี 2565
…..ในอนาคต ชุมชนอำเภอแม่เมาะ กฟผ. และจังหวัดลำปาง มีแนวคิดที่จะร่วมกันผลักดันให้จังหวัดลำปาง ก้าวเข้าสู่การเป็นลำปางสมาร์ทซิตี้ (Lampang Smart City) ซึ่งสอดรับกับแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยสู่สมาร์ทซิตี้ หรือเมืองอัจฉริยะของรัฐบาล ที่มุ่งกระจายความเจริญสู่พื้นที่ภูมิภาค ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาให้เมืองน่าอยู่ ทันสมัย มีเศรษฐกิจที่เติบโต ประชาชนดำเนินชีวิตอยู่ในเมืองของตนเองได้อย่างมีสุขภาวะและยั่งยืน ซึ่งผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในจังหวัดออกแบบและพัฒนาเมืองด้วยตัวเองเพื่อเดินหน้าสู่สมาร์ทซิตี้ไปด้วยกัน