กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับเคลื่อนมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและโยธาธิการและผังเมือง จ.ลำปาง ขับเคลื่อนโครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา มุ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ที่ทำกินในพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ นางสุภาวรัตน์ ฟูฟุ้ง นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง พร้อมบุคลากรในสังกัดในโอกาสลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อน โครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สืบสานงานของพ่อการขับเคลื่อนสังคมด้วยศาสตร์พระราชา : Social Movement โครงการ“ดินดี คือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” พื้นที่อพยพบ้านดง โดยได้เข้ารับฟังข้อมูลด้านภูมิศาสตร์พื้นที่ชุมชนอพยพตำบลบ้านดง ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ และเดินทางไปพื้นที่อพยพฯเพื่อพบปะชุมชนพร้อมปาฐกถา “ดินดีคือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” หยุดการชะล้างพังทลายของดินด้วยศาสตร์พระราชา โดยมี นายธีรพล บุญตัน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่เมาะ ว่าที่ร้อยตรี ธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลบ้านดง ส่วนราชการท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและรับฟังการปาฐกถาฯ

จากนั้น วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณะฯได้สำรวจพื้นที่แปลงรวมชุมชนอพยพฯ ตำบลบ้านดง จำนวน 20 ไร่ เพื่อออกแบบสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ชุมชนมีแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนได้อย่างยั่งยืนพร้อมเยี่ยมชมแปลงตัวอย่างการขับเคลื่อนสังคม ณ ชุมชนอพยพบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับโครงการ“ดินดี คือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” เป็นโครงการนำร่องที่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับมูลนิธิ กสิกรรมธรรมชาติ,สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง,ทีมงานพัฒนาธุรกิจลีโอนาไดต์ เหมืองแม่เมาะ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง และชุมชนพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง ในการปรับปรุงพื้นที่อพยพให้มี ความอุดมสมบูรณ์และสร้างปัจจัยให้พื้นที่เป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชุมชนได้ ซึ่งปัจจุบันสภาพดินในพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นหินกรวดที่มีความเป็นกรดสูง และขาดธาตุอาหาร หลักในการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังขาดแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม จึงเกิดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้เข้ามาเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน โดยใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติมาต่อยอด ในการสร้างแหล่งน้ำและเพิ่มธาตุอาหารในดิน โดยได้เริ่มดำเนินการที่แปลงต้นแบบพื้นที่อพยพฯ ของนางพิกุล ศรีสงัด ราษฎรชุมชนอพยพบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรโคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่ รุ่นที่ 2 โดยมีเป้าหมายขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นๆในพื้นที่อพยพฯให้พร้อมต่อการขับเคลื่อนสร้างชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอาหาร หล่อเลี้ยงชุมชนได้ในอนาคต

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการงานมหกรรมการศึกษาอำเภอแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ รับมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาส เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาอำเภอแม่เมาะ Mae Moh Education Expo 2024 และเปิดบ้านวิชาการ “48 ปี แม่เมาะวิทยาพัฒนาการศึกษาสู่ความยั่งยืน MMWS. Art School” เป็นกิจกรรมที่สมาคมพัฒนาการศึกษาอำเภอแม่เมาะร่วมกับชมรมครูอำเภอแม่เมาะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ สร้างพื้นที่ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันผ่านการแข่งขันทางวิชาการและการปฏิบัติ ตลอดจนให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน และหน่วยงานราชการ สถานศึกษาในจังหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรมฯ

ภายในกิจกรรมฯ มีการแข่งขันทักษะและการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วม รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการจาก กฟผ.แม่เมาะ เรื่อง ภารกิจและกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.,การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศ Maemoh Green Area, และการทำเกษตรแบบประณีตด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สื่อสารทิศทาง ประจำปี 2567 สู่โมเดล “ธุรกิจชุมชน” และ แผนปรับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในอนาคต

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สื่อสารทิศทางประจำปี 2567 รวมพลังขับเคลื่อนยกระดับโครงการต่างๆ ให้ก้าวสู่ธุรกิจชุมชน พร้อมปรับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในอนาคตให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) จัดงาน “สื่อสารนโยบาย หก-มน. ประจำปี 2567” โดยมี นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ (นชส-มน.) นางฐิติพร สุภาษี หัวหน้าหน่วยพัฒนาโครงการ (นพค.-มน.) พร้อมด้วยหัวหน้าหมวดพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำนวน 100 คน เพื่อสื่อสารทิศทางแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนยกระดับโครงการต่างๆ ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงพลังงานและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในอนาคต ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับภาพรวมทิศทางการทำงานของโครงการแม่เมาะ เมืองน่าอยู่ ประจำปี 2567 ได้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอำเภอแม่เมาะให้ได้ 30% ในปี 2030 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (CarbonNeutrality)ใน ค.ศ. 2050 ตามนโยบายรัฐภายใต้โครงการต่างๆ ที่ดำเนินการกับชุมชนมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 รวมทั้งขับเคลื่อนพื้นที่อำเภอแม่เมาะให้เป็นพื้นที่สาคัญด้านพลังงานทดแทนของ กฟผ. ตลอดจนการดูแลชุมชนให้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นแหล่งจ้างงานที่มั่นคงและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ภายหลังกาลังการผลิตไฟฟ้าจะลดลงในอนาคต อาทิ

-สร้างนิคมชุมชนเกษตรในหมู่บ้านอพยพ ต.บ้านดง จากเกษตรกรรมแนวตั้ง และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกำลังก่อสร้างโรงเรือน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมปลอดสารพิษที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ในอนาคตจะขยายผลสู่ ต.นาสัก และ ต.แม่เมาะ เนื่องจากตลาดมีความต้องการ 40 ตัน ต่อเดือน แต่ปัจจุบันกำลังการผลิตมีเพียง 4.8 ตัน ต่อเดือน

-เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยพืชพลังงานนำร่องที่ ต.จางเหนือ ด้วยการส่งเสริมชุมชนปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มทุก 3 ปี เช่น ไผ่ Acaciaและยูคาลิปตัส โดยได้ดำเนินการเพาะกล้าที่บ้านห้วยคิง ต.แม่เมาะ

-ก่อสร้างโรงเรือนหนอนแมลงทหารเสือ (BSF) เพื่อจัดการขยะอินทรีย์และเพิ่มมูลค่าหนอน ด้วยการนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เนื่องจากมีโปรตีนสูง

-จัดตั้งโรงงาน Biomass Pellet Plant ในพื้นที่บริเวณตำบลนาสัก รับซื้อเศษชีวมวลเหลือใช้จากการเกษตร ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)จากการเผา

สำหรับแนวทางแผนการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในอนาคต ตั้งเป้าลดการใช้งบ CSR จำนวน 10 ล้านบาท/ปีและจะลดการใช้งบในทุกปีด้วยการปรับเปลี่ยนมาใช้แนวทางกลยุทธ์ SE (Social Enterprise Model) ทำ CSR โดยให้ชุมชนร่วมสร้างวิสาหกิจชุมชนที่ขยายผลหรือต่อยอดจากโครงการต่างๆ เช่น หญ้าอาหารสัตว์ Biomassและนิคมชุมชนเกษตร เพื่อสร้างเงินหมุนเวียนพร้อมจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกในชุมชนผ่านกองทุนแม่เมาะเมืองน่าอยู่ หรือมูลนิธิแม่เมาะเมืองน่าอยู่เป็นต้น

ในโอกาสนี้ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ หก.มน. ทุกคนที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง หก.มน. ปี 2565 ช่วยกันสื่อสาร สานสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจกับชุมชน ขับเคลื่อน หก.มน. ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากชุมชนด้วยดี พร้อมฝากข้อคิด SPEEDเพื่อภารกิจท้าทายในปี 2567 ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

“ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อให้ชุมชนแม่เมาะอยู่อย่างยั่งยืนได้สำเร็จ เราจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม น้องๆ คือกำลังสำคัญในการเป็นกระบอกเสียงถ่ายทอดโครงการที่เราตั้งใจทาสู่ชุมชน ขอให้ยึดแนวคิดค่านิยม SPEED ในลักษณะรวมพลังประสาน จับมือกันให้แน่นเพื่อขับเคลื่อนสร้างสังคม สร้างชุมชนแม่เมาะให้น่าอยู่ไปด้วยกัน เอาใจใส่คนรอบข้าง รับฟังความคิดเห็นและอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งนอกจากช่วยสร้างความสัมพันธ์และ ความเชื่อมั่นที่ดีต่อกันแล้วยังช่วยให้การทำงานสาเร็จตามเป้าหมายได้อีกด้วย”

อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางจับมือ กฟผ.แม่เมาะ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางร่วมกับกฟผ.จัดสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ขับเคลื่อนนโยบายตามที่กรมอุตสาหกรรมกาหนดให้จังหวัดลำปางเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะ 3 โดยอำเภอแม่เมาะเป็นพื้นที่นาร่องในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ ในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”ภายใต้โครงการเตรียม ความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีหน่วยงานราชการอำเภอแม่เมาะ ผู้นำชุมชนอำเภอแม่เมาะ ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในงานมีการบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายที่ประกอบไปด้วยกิจการอุตสาหกรรมสู่วิธีใหม่ 4 มิติ ได้แก่ ความสำเร็จทางธุรกิจ การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก และ การกระจายรายได้ให้กับประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นอกจากนั้นยังมีการบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติโดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้การฝึกอบรม

นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางกล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในปี พ.ศ.2579 ประเทศไทยมีต้นแบบ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ ใน 37 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เหนี่ยวนำให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโต ไปด้วยกัน ภายใต้สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กายภาพ และการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดให้จังหวัดลำปางเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 และจังหวัดลำปาง ได้กำหนดพื้นที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EcoIndustrialTown:EIT)เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่เห็นชอบให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือหลักในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนา คือ ในปี พ.ศ. 2579 ประเทศไทยมีต้นแบบ “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ ใน 37 จังหวัด แบ่งเป็น ระยะที่ 1และ 2 มีพื้นที่เป้าหมาย ที่ประสงค์พัฒนา จำนวน 19จังหวัด 33 พื้นที่ ในระยะที่ 3 ขับเคลื่อนอีก 20 จังหวัด โดยจังหวัดลำปางได้กำหนดให้พื้นที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ


แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ตรวจวัดสนามแข่งขันเพื่อขอรับรองมาตรฐานการรับรองนักวิ่งระดับโลก

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 Mr.Fung Wang Tak ผู้วัดเส้นทางกรีฑาจากคณะกรรมการกรีฑาโลก (World Athletics) พร้อมด้วยคณะกรรมการจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) เดินทางมาตรวจวัดเส้นทางวิ่งงานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนฯ ประจำปี 2567 เพื่อเตรียมสนามแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนในระยะฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.) และระยะมินิมาราธอน (10 กม.) ส่งรายงานยื่นเสนอต่อกรีฑาโลก (World Athletics) รับรอง โดยในเดือนเมษายนนี้จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้หากการตรวจวัดดังกล่าวผ่านการรับรองจาก World Athletics เส้นทางวิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนจะเป็นสนามแรกของภาคเหนือที่มีมาตรฐานวิ่งในระดับ Road Race Label

“รองผู้ว่าราชการจ.ลำปาง” ดูงาน “กฟผ.แม่เมาะ รับฟังบรรยายการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนปี 2050

กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในโอกาสศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนพลังงานถ่านหินสู่การใช้พลังงานทดแทนในอนาคตอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ให้การต้อนรับ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ พร้อมรับฟังบรรยายภารกิจในด้านต่างๆ ของ กฟผ.แม่เมาะ ทั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เหมืองแม่เมาะ การอพยพราษฎรตามความจำเป็นในอดีตและปัจจุบัน บทบาทโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ในการส่งเสริมและพัฒนาขับเคลื่อนพื้นที่อำเภอแม่เมาะให้เป็นพื้นที่สำคัญด้านพลังงานทดแทนของ กฟผ. สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ กฟผ. และแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.

ปัจจุบัน กฟผ.แม่เมาะ เตรียมการพัฒนาขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดเพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ใน ค.ศ. 2050 ตามนโยบายรัฐ อาทิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า เช่น EV Bus จำนวน 28 คัน รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการดูแลชุมชนให้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นแหล่งจ้างงานที่มั่นคง พร้อมสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน อาทิ โรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง Vertical Farm ในพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง แหล่งปลูกผักภายใต้แบรนด์ Mae Moh Fresh ซึ่งในอนาคตจะขับเคลื่อนโรงเรือนฯ สู่นิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ และส่งเสริมการปลูกเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมปลอดสารพิษที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ การรับซื้อเศษชีวมวลแทนการเผาผ่านแอปพลิเคชัน “FireD” (ไฟดี) เพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ เป็นต้น


นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

กล่าวว่า ขอบคุณที่กฟผ.แม่เมาะ มีความมุ่งมั่นในการสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆ ในอำเภอแม่เมาะ และเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ ตลอดจนการทำงานของ กฟผ.แม่เมาะ ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐ

ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะพลังงานความร้อน เครื่องที่ 14 และพื้นที่เหมืองแม่เมาะ

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ มช. จัดทำ “แม่จางโมเดล” นำเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยบริหารจัดการฝายและสิ่งกีดขวางลุ่มน้ำแม่จาง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจประเมินวางแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝาย และ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้ำและเสนอแนวทางแก้ไขในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จาง หรือ แม่จางโมเดล โดยเชิญหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟัง เพื่อนำไปวางแผนการจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ อ.แม่ทะ และ อ.เกาะคา และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานสรุปผลการศึกษา “การพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจประเมินและวางแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายและการพัฒนาระบบข้อมูลของสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองและถนนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จาง จังหวัดลำปาง” ภายในงานมีการสรุปผลการศึกษาโครงการฯ และทดลองใช้งานแพลตฟอร์ม WaterCenter (cmu.ac.th) ของศูนย์วิชาการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าศูนย์วิชาการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำเสนอผลการศึกษา

นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

กล่าวว่า ลุ่มน้ำแม่จางที่ไหลผ่าน อ.แม่เมาะ อ.แม่ทะ อ.เกาะคา และ อ.เมือง จ.ลำปาง มักประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการสำรวจและบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและภัยแล้งตลอดลำน้ำจาง เป็นเรื่องที่น่ายินดี เนื่องจากผลการศึกษาดังกล่าวจะทำให้ทราบถึงข้อมูลจำนวนฝายที่มีอยู่ทั้งหมดในลุ่มน้ำแม่จาง สภาพฝาย ปริมาณตะกอนดิน สิ่งกีดขวางทางน้ำและแนวทางการแก้ไข ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะแสดงผลแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำองค์ความรู้และข้อมูลที่ได้รับในวันนี้ไปวางแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับพื้นที่ของตน

น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กล่าวว่า ในส่วนของ อบจ.ลำปาง ตั้งใจจะจัดทำข้อมูลทั้งจังหวัด เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อได้รับการขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาง อบจ.ลำปาง ขาดข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ทำให้ไม่ทราบว่าพื้นที่ไหนมีความสำคัญเร่งด่วน จุดไหนเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อจะนำมาดำเนินการต่อในการจัดสรรงบประมาณ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการเรื่องน้ำก็คือ ฝายและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เมื่อมีข้อมูลเราจะสามารถวางแผนในการบริหารจัดการได้ดีขึ้น ซึ่ง อบจ.ลำปาง อยู่ระหว่างการดำเนินงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพบปัญหาเบื้องต้นเช่น การเปิดปิดประตูน้ำลุ่มน้ำจางไม่เหมาะสม ซึ่งการดำเนินงานของ กฟผ.ถือเป็นสิ่งที่ดีเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้านในพื้นที่อย่างยั่งยืน

นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

กล่าวว่า การจัดทำโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานบนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำจาง จ.ลำปาง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจประเมินและวางแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จาง โดยใช้ความรู้ในทางวิชาการร่วมกับองค์ความรู้ของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝายจำนวนมากที่ก่อสร้างและอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองและถนนที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จาง พร้อมข้อวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำในแต่ละแห่งจากผู้เชี่ยวชาญ

โครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจประเมินและวางแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายและการพัฒนาระบบข้อมูลของสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองและถนนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จาง จังหวัดลำปาง” กฟผ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการดังกล่าว โดยดำเนินการสำรวจฝายและสิ่งกีดขวางที่อยู่บริหารลุ่มน้ำแม่จาง จำนวน 17 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ อ.แม่เมาะ 5 ตำบล, อ.แม่ทะ 10 ตำบล, อ.เมืองลำปาง 1 ตำบล (ต.พระบาท), และ อ.เกาะคา 1 ตำบล(ต.วังพร้าว) พบมีฝายจำนวน 334 ฝาย และจำนวนตำแหน่งสิ่งกีดขวางทางน้ำ 42 แห่ง โดยผลการศึกษาตลอดจนข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนบริหารจัดการ และเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง หรือน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่


กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ดินดี ตือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” ต.บ้านดง

เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2567 หมวดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ หน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ, สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง, ทีมงานพัฒนาธุรกิจลีโอนาไดต์ เหมืองแม่เมาะ และชุมชนพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง จัดกิจกรรม เอาแฮงสามัคคี ภายใต้โครงการ“ดินดี คือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมปรับสภาพดินที่ขาดธาตุอาหารในพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง ให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารและจำหน่าย สร้างอาชีพให้กับประชาชน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลบ้านดง และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่อพยพบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับโครงการ“ดินดี คือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” เป็นโครงการนำร่องที่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, สำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดลำปาง, ทีมงานพัฒนาธุรกิจลีโอนาไดท์ เหมืองแม่เมาะ และชุมชนพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง ในการปรับปรุงสภาพดินพื้นที่อพยพฯให้มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นหินกรวดที่มีความเป็นกรดสูง และขาดธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N)ฟอสฟอรัส (P) โปรแตสเซียม (K) ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักในการเจริญเติบโตของพืช จึงได้จัดจัดกิจกรรมฯ ขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้เข้ามาเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน โดยใช้หลักกสิกรรมธรรมมาชาติมาต่อยอดในแปลงต้นแบบพื้นที่อพยพฯ ของนางพิกุล ศรีสงัด ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรโคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่ รุ่นที่ 2 ภายในกิจกรรมฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมสร้างฐาน 4 พอ กิจกรรมทำปุ๋ยหมักแห้งและทำน้ำหมักรสจืด กิจกรรมปรุงดินสำหรับปลูกพืช กิจกรรมทำแปลงปลูกผักสวนครัว กิจกรรมเพาะเห็ดฟาง กิจกรรมเพาะหน่อกล้วยปลูกกล้วย ปลูกหญ้าแฝก ซึ่งช่วยสร้างอาหารและปรับปรุงดินให้ ได้รับธาตุอาหาร N,P,K สร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้พืชพันธุ์ธัญญาหารที่ปลูกมีความเจริญงอกงามในพื้นที่อพยพฯ และจะนำไปขยายผลปฏิบัติในครัวเรือนของประชาชนพื้นที่อพยพฯต่อไป เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต

กฟผ.แม่เมาะ ถ่ายทอดความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมชุมชน ครูและนักเรียน อ.แม่เมาะ สุขภาพดี มีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ ขับเคลื่อนต่อเนื่อง ถ่ายทอดองค์ความรู้ปลูกพืชผักปลอดภัยให้กับชุมชน ครูและนักเรียน อ.แม่เมาะ ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ต่อยอดสร้างรายได้ในครัวเรือน และสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20-21 และ 26 ธันวาคม 2566 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ ถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ “โครงการส่งเสริมปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน” ตามแผนส่งเสริมชีววิถีและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ชุมชน อ.แม่เมาะ โดยสอนวิธีการเพาะผักและปลูกพืชผักปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักและวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกเพื่อส่งเสริมให้มีพืชผักปลอดภัย เพียงพอต่อการบริโภค สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ในครัวเรือน ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้

1.ชุมชนบ้านดง จำนวน 44 คน โดยมีนางณัฐชานันท์ สิงหกุลธีร์ ปลัดอำเภอแม่เมาะเป็นประธาน และ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กล่าวรายงาน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดง ม.8 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ

2. ครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 39 คน โดยมี นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะ ต.แม่เมาะ

3. ครูและนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา จำนวน 83 คน โดยมี นางทัดทรวง เตชะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา เป็นประธาน ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ

4. หมู่บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จำนวน 30 คน โดยมีนายเสมียน แก้วชัยวงค์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ เป็นประธาน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ต.นาสัก

ชุมชนบ้านหาดเชี่ยว ต.บ้านแลง ประชาคมติการใช้ที่ดินท่อส่งน้ำ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านหาดเชี่ยว ม.9 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง นายแผนกานต์ เพิ่มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ 2 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานร่วมเวทีประชาคมของชุมชนฯ เพื่อขอมติเห็นชอบการใช้ที่ดินสำหรับดำเนินการเป็นท่อส่งน้ำและถนนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) พื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านหาดเชี่ยวเป็นอย่างดี โดยผลการประชาคมจะนำเสนอต่อสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแลงเพื่อให้ความเห็นต่อไป