MAE MOH SMART CITY | แม่เมาะเมืองน่าอยู่

Smart city เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง และประชากร เป้าหมาย Mae Moh Smart city เมืองแม่เมาะ พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ

กฟผ.แม่เมาะ เสริมสร้างความรู้ศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่แก่ชุมชน “บ้านวังน้ำต้อง” หมู่บ้านยั่งยืน ต้นแบบของ อ.แม่เมาะ
กฟผ.แม่เมาะ เสริมสร้างความรู้ศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่แก่ชุมชน “บ้านวังน้ำต้อง” หมู่บ้านยั่งยืน ต้นแบบของ อ.แม่เมาะ
9 April 2024
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรและเทคโนโลยีลำพูน ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรและเทคโนโลยีลำพูน ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่
9 April 2024
กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินสนับสนุน “วัน อสม. แห่งชาติ” อ.แม่เมาะ สร้างขวัญและกำลังใจในความเสียสละต่อสังคมส่วนรวมให้มีสุขภาพที่ดีเสมอมา
กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินสนับสนุน “วัน อสม. แห่งชาติ” อ.แม่เมาะ สร้างขวัญและกำลังใจในความเสียสละต่อสังคมส่วนรวมให้มีสุขภาพที่ดีเสมอมา
22 March 2024
ลำปางนำเสนอโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่ อ.แม่เมาะ แก่นายกรัฐมนตรีในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปาง
ลำปางนำเสนอโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่ อ.แม่เมาะ แก่นายกรัฐมนตรีในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปาง
22 March 2024
กฟผ.แม่เมาะ ลงนาม MOU ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตราษฎร อ.แม่เมาะ ผ่านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา
กฟผ.แม่เมาะ ลงนาม MOU ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตราษฎร อ.แม่เมาะ ผ่านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา
8 March 2024
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชน 5 หมู่บ้าน ต.บ้านดง ขับเคลื่อนทำแนวกันไฟอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกุมภาพันธ์
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชน 5 หมู่บ้าน ต.บ้านดง ขับเคลื่อนทำแนวกันไฟอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกุมภาพันธ์
4 March 2024

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่รอบ กฟผ. แม่เมาะ


{{item.pm2_5}}

PM2.5 (µg./m3)

{{item.temperature}}

อุณหภูมิ (°C)

{{item.humidity}}

ความชื้นสัมพัทธ์ (% RH)